Monday, May 7, 2012

Horti ASIA 2012 ครั้งแรกกับการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาและการค้าพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ มูลค่าหลายพันล้านในอาเซียน

ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ รายใหญ่ของโลก โดยมีมูลค่าการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรจัดเป็นอันดับต้นๆ แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ประเทศไทยไม่ได้เติบโตเพียงลำพัง อุตสาหกรรมพืชผัก ผลไม้ และดอกไม้ของไทยขยายตัวเคียงคู่กับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม