Wednesday, May 23, 2012

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ....) และ (ร่าง)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ....) และร่างตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม