Thursday, May 17, 2012

a day unique LOST TO LIVE!

a day unique : LOST TO LIVE หนังสือภาพ a day ฉบับพิเศษรวมภาพถ่ายจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ปี2554 ฝีมือของ ยุทธนา อัจฉริยวิญญู ช่างภาพอิสระผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพสารคดี มีประสบการณ์หลังเลนส์ 20 ปีเต็ม ตำแหน่งสุดท้ายคือบรรณาธิการภาพประจำนิตยสาร National  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม