Friday, May 4, 2012

สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU & HERP) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น ให้กับนักวิจัยที่สังกัดในมหาวิทยาลัย 50 แห่ง ณ โรงแรมเอเชีย

สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU & HERP) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏควบคู่ไปกับการสอนนักศึกษาของตนที่จะเป็นครูในอนาคตให้มีความรู้ด้า  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม