Monday, May 7, 2012

กทม.ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงาน IPA Congress 2014

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการอ่าน ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการ กทม. โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่กรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก (World Book Capital) ในปี 2013 จากองค์การ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม