Wednesday, May 9, 2012

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ เริ่มแล้ว พร้อมเพรียงกัน รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พร้อมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพกว่า ๒๐๐ กลุ่มทั่วประเทศ ร่วมเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อพิจารณา ๖  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม