Thursday, April 12, 2012

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ลดความเสี่ยงจากพิบัติภัยด้วย Cloud Computing

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจไทย โดยวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 โครงการปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ร่วมกับ ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จัดสัมมนาเรื่อง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม