Friday, May 11, 2012

ภาพข่าว: การประชุมเชิงปฏิบัติการ

สามารถชาย จอมวิญญา (กลาง) รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและพัฒนาเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตราฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติการ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม