Monday, May 7, 2012

ภาพข่าว: รับรางวัลพระกินรี

นางสาวมาลินี อินฉัตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับประทานรางวัลพระกินรี ประจำปี 2554(แทนรมว.พม.) ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่าง คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาล ณ กรมประชาสัมพันธ์ พญาไท  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม