Friday, May 11, 2012

สภาอุตสาหกรรมฯ จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธนาคารไทยพาณิชย์ จัดสัมมนาหัวข้อ ก้าวต่อไปของ SME ไทย 2555

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาหัวข้อ ก้าวต่อไปของ SME ไทย 2555 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 12.30 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซันส์ ถ.ราชดำริ โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม