Sunday, May 13, 2012

สรพ.จัดอบรมหลักสูตรผลิตหนังสั้นเพื่อการสี่อสารสุขภาพ

นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผลิตหนังสั้นเพื่อการสื่อสารสุขภาพ ที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการสร้างเสริมมิติจิตตปัญญาสู่ระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม 3  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม