Friday, May 11, 2012

ภาพข่าว: ม.เวสเทิร์นเลี้ยงแสดงความยินดี

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นประธานจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2553 ในสาขาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม