Tuesday, April 3, 2012

ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประเภทศิษย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย และบุคคลซึ่งประกอบคุณงามความดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2554 ณ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม