Monday, April 30, 2012

คณะทำงานสำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU & HERP) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU & HERP) พร้อมด้วยคณะทำงานพร้อมด้วยประธานกลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัย(ซูปราคลัสเตอร์) เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม