Monday, April 30, 2012

สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU & HERP) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการวิจัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักวิจัยที่สังกัดในมหาวิทยาลัย 50 แห่ง

สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU & HERP) ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการปี 2555 สำหรับ "โครงการวิจัยเชิงบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม