Monday, April 30, 2012

"เศรษฐศาสตร์การจัดการนวัตกรรม" หลักสูตรน่าเรียนจากความร่วมมือของ ม.แม่โจ้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) องค์การมหาชน และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความ ร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ วิชาเอก  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม