Sunday, April 22, 2012

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "โครงการ หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด"

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "โครงการ หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.ล.ต. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย ตลาดหลักทรัพย์ ชมรมวาณิชยธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และผู้สอบบัญชี
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม