Monday, April 30, 2012

ภาพข่าว: ตรวจราชการสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนกลาง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 (วัฒนา) เมื่อวันที่ 27 มกราคม  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม