Thursday, April 5, 2012

ประเทศไทย: รายงานฉบับใหม่ชี้แจงแนวทางสำคัญในการปฏิรูปภาษี มุ่งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศระดับภูมิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

การเตรียมความพร้อมในการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอยู่ในช่วงการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลยิ่งขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล กล่าว  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม