Monday, April 9, 2012

ศปถ. เผยผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนมีสิทธิขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยถึงค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม