Friday, April 13, 2012

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานสัมมนา เรื่อง การสัมมนาเผยแพร่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการการตามสอบอาหาร

ด้วย สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานสัมมนา เรื่อง การสัมมนาเผยแพร่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการการตามสอบอาหาร ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 16.45 น. ณ ห้อง Meeting Room 3-4  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม