Wednesday, April 18, 2012

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิด นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อุปบัติ ณ โลกี” และทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แก่ผู้เฝ้ารับเสด็จฯ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “อุปบัติ ณ โลกี” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ,นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม