Wednesday, April 18, 2012

เออาร์ไอพี จัดพิธีเปิดงานแสดงศิลปะ สุนทรียะแห่งธรรมชาติ ครั้งที่ 3 : The Poetry of the Nature No.3

"มังกร" เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมีอำนาจ และมีพลัง ในวัฒนธรรมของจีนยกย่องนับถือมังกรเป็นสื่อ แทนอำนาจแห่งจักรพรรดิ อีกทั้งเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคล รูปสง่างาม น่าเกรงขาม และปราดเปรียว นอกจากนี้ มังกร ยังมีบทบาทที่สำคัญใน 12 ราศี ของชาวตะวันออก เป็นตัวแทนของพลังอำนาจ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม