Monday, April 2, 2012

สสวท. สอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ 28 ม.ค. 55 และเปลี่ยนแปลงวิธีสอบ

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ สสวท. ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 นั้น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม