Friday, April 13, 2012

สถาบันกันตนา เปิดรับตรง ปี2555

สถาบันกันตนา (Kantana Institute) สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและการรับรองวิทยฐานะ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม