Wednesday, April 18, 2012

เชิญชมนิทรรศการโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว

แม้คิวจะแน่นอย่างไร เมื่อถึงคิวโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ผู้บริหารคนใหม่อย่าง ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ.ธนาคารกรุงไทย ก็ให้ความสำคัญเคลียร์คิวว่างมาเปิดนิทรรศการให้เสมอ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม