Saturday, April 21, 2012

โรงแรมแรมแบรนดท์สนับสนุนข้าวโรงเรียน

โรงแรมแรมแบรนดท์ ร่วมกับบริษัทธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบทจำกัด company for Rural Education And Development (B.R.E.A.D) ในการให้การสนับสนุนข้าวที่ผลิตโดยความร่วมมือระหว่าง นักเรียน คุณครูและผู้ปกครองจากโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ในจังหวัดบุรีรัมย์  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม