Sunday, April 8, 2012

ภาพข่าว: พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ส่งเสริมเยาวชนไทยใส่ใจรักการออม

บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์การแพลน ประเทศไทย นำอาสาสมัครพนักงานร่วมทำกิจกรรม เยาวชนไทยใส่ใจการออม...เตรียมพร้อมรับภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ The Chairmans Challenge โดยให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการออม พร้อมร่วมกับน้องๆ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม