Monday, April 9, 2012

ฐานะการคลังภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าฐานะการคลังของภาครัฐบาล (รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามระบบ สศค. (Government Finance Statistics : GFS) ในปีงบประมาณ 2554 ขาดดุล 2.07 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 1.55 แสนล้านบาท  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม