Friday, April 6, 2012

พม. จัดงาน วันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๕ และการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐

นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันสังคมเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๕ การประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐ เรื่อง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม