Thursday, March 15, 2012

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย นายเอนก หุตังคบดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม