Friday, March 30, 2012

ก.ล.ต. ไม่ขยายระยะเวลาการนำส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษให้แก่ THL

ตามที่ ก.ล.ต. แจ้งให้ THL จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (exclusive audit) โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และสังกัดสำนักงานสอบบัญชีหนึ่งในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (large 4) ในประเด็นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายใน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม