Saturday, March 31, 2012

สแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ดชี้ ปี 2012 เศรษฐกิจโลกแบ่งเป็น 2 ขั้ว

ฝ่ายวิจัยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดชี้ว่า ในปี 2012 เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวในครึ่งแรกของปีเนื่องจากวิกฤตการเงินในโลกตะวันตก ฉุดให้เศรษฐกิจโลกทั้งปีเติบโตที่ระดับ 2.2% ในขณะที่ประเทศในกลุ่มยูโรโซน (-1.5%) และอังกฤษ (-1.3%) จะเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกครั้ง ส่วนสหรัฐอเมริกา (+1.7%)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม