Saturday, March 24, 2012

ภาพข่าว: การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรว ราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม