Thursday, March 22, 2012

วาระงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 8 ธ.ค. 54

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพ อพม.ในการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม