Thursday, March 22, 2012

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต้อนรับและประชุมหารือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารจากต้าหลี่

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 ผศ.ลักขณา บรรพกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี (มรธ.) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof. Yang Rongxin อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยต้าลี่  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม