Wednesday, March 21, 2012

ปมท. สั่งการ 6 จังหวัดภาคใต้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งกำชับ 6 จังหวัดภาคใต้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างทั่วถึง พร้อมมอบหมาย ปภ.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือให้จังหวัด ใช้ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม