Wednesday, March 21, 2012

ปภ.ย้ำผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ได้รับเงินครัวเรือนละ 5,000 บาทเท่าเทียมกัน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท อย่างเท่าเทียมกัน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม