Monday, March 19, 2012

ศปถ.จัดประชุมเตรียมแผนลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2554 เพื่อพิจารณาร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 และกำหนดแนวทางการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนที่มีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม