Monday, March 19, 2012

พม.เดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม เผยเตรียมมาตรการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำหรับผู้ยากจนและด้อยโอกาส

นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ การประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อปิดช่องว่างด้านฐานความคุ้มครองทางสังคม: วิธีการและผลลัพธ์ในการประเมินครั้งแรกโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานรัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม