Thursday, March 15, 2012

เทศกิจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกลับบ้าน

นายกระมล โอฬาระวัต ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ แจ้งว่า จากวิกฤตภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม