Thursday, March 15, 2012

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เนื่องจาก นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 12 ราย และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม