Tuesday, March 20, 2012

ก.ไอซีที เปิดศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงถวายความจงรักภักดีในปีแห่งมหามงคล  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม