Tuesday, March 20, 2012

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมพลังข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย ร่วมโครงการ ๕ ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพรชัยมงคล

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ประเทศไทยต้องประเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัย ครอบคลุมพื้นที่ ๖๔ จังหวัดทั่วประเทศ มีผู้ประสบภัยกว่า ๒ ล้านครัวเรือนที่ได้ผลกระทบ บางส่วนยังคงอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว ในขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม