Friday, March 16, 2012

น้องเซินเจิ้น หนึ่งในนักแสดงนำเรื่อง รักสุดท้าย ป้ายหน้า

ปัจจุบันศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทุนเรียนฟรีของโครงการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งโครงการนี้คัดเลือกโดยพิจารณาจากผลงานกิจกรรม และระดับผลคะแนนเกรดเฉลี่ย (GPA) จากนักเรียนมัธยมปลายทั้งหมด 5 จังหวัด คือ สตูล สงขลา ปัตตานี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม