Thursday, March 15, 2012

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน จัดงานสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติที่ดีของสมาคมการค้า

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (BOT) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพของสมาคมการค้า ขึ้น เพื่อพัฒนาสมาคมการค้าให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของสมาชิกในโครงการได้มากขึ้น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม