Tuesday, March 20, 2012

อพท. ขอเชิญร่วมรับฟังแนวคิด ท่องเที่ยวจิตอาสา และแหล่งท่องเที่ยวกับทางเลือก

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. (DASTA) ขอเรียนเชิญท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และเข้าร่วมการสัมภาษณ์พิเศษ กรรมการและผู้อำนวยการ อพท. ในประเด็น สร้างสรรค์ฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลังจากมหาอุทุกภัย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม