Friday, March 16, 2012

โครงการกรีดยางพาราสวนป่าพิบูลมังสาหาร โดยการมีส่วนร่วมของราษฎร

เมื่อวันที่16 พ.ย. สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายสถาพร สมดี หัวหน้างานสวนป่าพิบูลมังสาหาร จัดงานเปิดตัว โครงการกรีดยางพาราสวนป่าพิบูลมังสาหาร โดยการมีส่วนร่วมของราษฎร จำนวน ๒๐๐  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม