Wednesday, March 21, 2012

สพพ. ๕ เร่งสานภาคีเครือข่ายการจัดทำแผนแม่บท การพัฒนาท่องเที่ยวระดับจังหวัดอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยพื้นที่พิเศษเลย (สพพ.๕) เดินหน้าชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ อพท. ในการบริหารการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม