Friday, March 23, 2012

ภาพข่าว: "ก.ล.ต. จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐน"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดบรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ให้แก่ผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการที่สนใจ โดยมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้าฟัง ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม